Oblasť ochrany prírody v európskom spoločenstve komplexne upravujú dve smernice a to Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch – Birds Directive) a Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch – Habitats Directive). Obidve smernice boli premietnuté do zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacích predpisov, zohľadňovať ich bude potrebné aj pri tvorbe ďalších legislatívnych predpisov, hlavne na úseku pôdohospodárstva a poľovníctva.

Sústava NATURA 2000  zhŕňa dva typy území a to územia vymedzované podľa smernice o vtákoch (chránené vtáčie územia, special protection areas – SPAs) a územia vymedzované podľa smernice o biotopoch (special areas of conservation – SACs). Kým chránené vtáčie územia vymedzené na základe kritérií smernice o vtákoch nepodliehajú schvaľovaniu v Európskej komisii a členská, alebo asociovaná krajina ich len nahlasuje, územia vyhlasované podľa smernice o biotopoch podliehajú inému režimu. Územia, na ktorých sa vyskytujú druhy rastlín a živočíchov z prílohy č. II. a biotopy uvedené v prílohe č. I smernice o biotopoch a ktoré spĺňajú kritéria tejto smernice, predkladá vláda členskej, alebo asociovanej krajiny Európskej komisii. Tá po dohode s jednotlivými krajinami v časovom horizonte do 3 rokov od predloženia zostaví zoznam lokalít významných pre Európsku úniu (sites of Community importance – SCIs), ktoré má, po schválení Európskou komisiou, príslušný štát povinnosť do 6 rokov vyhlásiť podľa národnej legislatívy ako osobitné územia ochrany. Tieto územia spolu s chránenými vtáčími územiami tvoria sústavu NATURA 2000 . Podľa vzájomných politických dohôd sú asociované krajiny, teda aj Slovensko, povinné predložiť navrh území sústavy NATURA 2000 najneskôr k dátumu vstupu do Európskej únie.

Cieľom, zmyslom a poslaním sústavy NATURA 2000 je ochrana reprezentatívnej sústavy území, na ktorých by mali druhy a biotopy významné z európskeho pohľadu trvale zabezpečenú existenciu. Zachovanie biologickej rozmanitosti ako prírodného dedičstva štátov európskeho spoločenstva je nosnou myšlienkou krajín európskeho spoločenstva v oblasti ochrany prírody. Prostriedkom pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatočná legislatívna ochrana území zaradených do sústavy, ich vhodný menežment podľa vypracovaného programu starostlivosti, monitoring a spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov.

Natura 2000 v NAPANT-e

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanovilo Výnosom MŽP Slovenskej republiky č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004 národný zoznam území európskeho významu. Na území Národného parku Nízke Tatry bolo predmetným výnosom ustanovených 22 území európskeho významu o celkovej výmere 90 766,31 ha.

Návrh chránených vtáčích území bol schválený Vládou SR uznesením č. 636 zo dňa 9. júla 2003 a bol publikovaný vo Vestníku MŽP SR č. XI, čiastka 4. Na území Národného parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme boli navrhnuté 2 chránené vtáčie územia pre 30 druhov vtákov eur. významu.

Chránené vtáčie územie Nízke Tatry (SKCHVU018) bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 189 / 2010 zo dňa 16.4 2010 a má rozlohu 96 951 ha.

Chránené vtáčie územie Veľká Fatra  (SKCHVU033) bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 194 / 2010 zo dňa 16.4 2010 a má rozlohu 60 480 ha, do ochranného pásma NAPANT zasahuje cca 4400 ha.

NATURA 2000 na stránkach ŠOP SR