ZASTÁVKA DRUHÁ – CHRÁNENÝ AREÁL JAKUB


Chránený areál Jakub je tvorený dolinkou Roháčovo, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Kostiviarska. Územie leží 500 metrov východne od intravilánu Banskej Bystrice – mestskej časti Jakub nad železničnou traťou Banská Bystrica – Diviaky. Chránený areál bol vyhlásený v roku 1999 a jeho rozloha je 12,7043 ha. Územie chráneného areálu je súčasťou ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry. Po geologickej stránke je územie tvorené vápencami a bridlicami, z pôd prevládajú rendziny s bohatým obsahom skeletu. Podľa geomorfologického členenia leží chránený areál v provincii Západné Karpaty, na severnom okraji oblasti Slovenské stredohorie v celku Zvolenská kotlina a v podcelku Bystrické podolie. Územím nepreteká žiadny povrchový tok.

Chránený areál je významnou lokalitou teplomilnej flóry na území Národného parku Nízke Tatry s výskytom väčšieho počtu druhov z čeľade vstavačovité. Okrajový výskyt v rámci národného parku tu dosahujú napr. kamienka modropurpurová, hviezdnatec čemericový, zo vstavačovitých vstavač purpurový.

Dôvodom vyhlásenia chráneného areálu bolo tiež zabezpečenie ochrany teplomilných živočíšnych spoločenstiev, ktoré tu dosahujú vysokú druhovú rozmanitosť. Významným je najmä výskyt početných druhov hmyzu, hlavne z radov chrobákov a motýľov. Zo stavovcov najpočetnejšiu skupinu tvoria vtáky, z cicavcov najmä drobné cicavce ako piskor malý, hraboš poľný, tiež sa tu vyskytuje lasica myšožravá, kuna skalná, či zajac poľný.

Vďaka svojim prírodným hodnotám bol Jakub zaradený do sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000 na Slovensku v rámci územia Baranovo. Pomôžte aj vy zachovať tento nádherný kúsok Zeme, a dodržujte podmienky ochrany.

SECOND STOP – PROTECTED SITE JAKUB


Protected site Jakub consists of a valley Roháčovo, which is located in a cadastral area of Kostiviarska. The area lies 500 meters to the east from Jakub, above the railway Banská Bystrica-Diviaky. The protected site was declared in 1999 and its area is 12,7043 ha. It is part of the buffer zone of the Low Tatras National Park.

Geologically, the area is made of limestone and slate, dominant soil is rendzina rich in soil skeletons. In geomorphological classification, the protected site lies in the province West Carpathians, on the northern edge of Slovak Central Mountains, in the whole Zvolen basin, sub whole Bystrické podolie. There is no watercourse in the area.

The protected site is significant for thermophilic flora in Low Tatras National Park with high occurrence of species of the Orchidaceae family. Purple gromwell (Lithospermum purpurocaeruleum), Hacquetia (Hacquetia epipactis) or Lady orchid (Orchis purpurea) can be found in the area.

The reason for declaring this area protected, was to also ensure protection of the high biodiversity of themophilic fauna. There is a high number of insect species, mainly beetles and butterflies. From vertebrate species, the most numerous are birds; from mammals mainly smaller species like Pygmy shrew (Sorex minutus) or Common vole (Microtus arvalis), but we can also find Least weasel (Mustela nivalis), Beech marten (Martes foina) or Brown hare (Lepus europaeus).

Thanks to its natural values, Jakub has been put into the network of European nature protection areas – NATURA 2000 in Slovakia within the area of Baranovo. Help us to preserve this beautiful place and abide by the rules of protection.
 
NCH Jakub Z2
Hraničný stĺp chráneného areálu / Border pole of the protected area Foto: Dan Harťanský
NCH Jakub Z2
Hviezdnatec čemericový / Hacquetia (Hacquetia epipactis) Foto: Jana Kološtová
NCH Jakub Z2
Vstavač purpurový / Lady orchid (Orchis purpurea) Foto: Jana Kološtová
 
NCH Jakub Z2
Bystruška záhradná / Carabus (Carabus hortensis) Foto: Dušan Šácha
NCH Jakub Z2
Babôčka žihľavová / Small tortoiseshell (Aglais urticae) Foto: Zuzana Gálfyová
NCH Jakub Z2
Babôčka bodliaková / Painted lady (Vanessa cardui) Foto: Dušan Šácha
NCH Jakub Z2
Zajac poľný / Brown hare (Lepus europaeus) Foto: Gabriel Demeter