ZASTÁVKA ŠIESTA – ZAHRAJME SA


Doprajme si v našom putovaní krátky oddych. Unavení sa môžu občerstviť a pokochať sa výhľadom na okolie, ostatných pozývame: „Zahrajte sa s nami!“.

Úkryty
Tak, ako každý z vás niekde býva, aj každé zvieratko má svoju noru, brloh, či hniezdo. Tam býva, skrýva sa pred dažďom a nepriateľmi. Nie každé zvieratko si svoj úkryt stavia samo. Mnohé jednoducho využijú už postavené, opustené úkryty iných zvieratiek. Na hracej ploche rozmiestnime značky, najlepšie do kruhu. Je ich o jednu menej ako hráčov. Jeden hráč ide do stredu, ostatní obsadia značky (úkryty). Keď vedúci zvolá „Zvieratká, zvieratká vymeňte sa!“, každé zvieratko musí zmeniť úkryt. Komu neostane žiadny úkryt ide do stredu.

Čo skrýva lúka
Každý hráč si zvolí meno nejakého kvetu. Jeden začne: „Janko išiel na lúku a videl tam zvonček.“ Zvonček vstane a povie: „Nebol to zvonček, bola to púpava.“ Púpava vstane a označí ďalší kvet. Za omyl, alebo dlhé premýšľanie sa dáva záloha. Podobne sa môžu hrať zvieratá, huby, či stromy.

SIXTH STOP - LET’S PLAY


Let’s get a bit of a rest on our journey. If you are tired, you can have some refreshment and enjoy the view, if not, we are inviting you to play a little game.

Hiding places
As all of you lives somewhere, every animal has its own den, lair or nest. There it lives, hides from rain and predators. Not every animal builds it on their own. Some of them just use abandoned lairs of other animals. On the playing field, we place marks, preferably into the circle. There is one less marks than players. One player goes in the middle of the circle, the others on the marks (hiding places). When the game leader says: “Animals, switch places!”, everyone needs to change their place. Who is left without any place, goes in the middle.

What is the meadow hiding?
Every player chooses a name of a flower. One begins: “John went to the meadow and saw a bellflower.” Bellflower stands up and says: “It wasn’t a bellflower, it was a dandelion.” Dandelion stands up and call another flower. For every mistake or long thinking you should give some thing as a deposit. The same way you can play with the names of animals, fungi or trees.

Postreh
Na podložku, príp. na zem rozložíme 6-8 prírodnín dostupných v okolí (list, kameň, konárik, kvet…). Necháme hráčov 1 min. pozorovať prírodniny, potom ich prikryjeme. Úlohou hráčov je do 10 minút nájsť všetky predmety a uložiť ich pred seba, pokiaľ možno v takom istom poradí, ako videli v predlohe.

Netopier a nočné motýle
Podvečer a v noci sa vyberajú na lov netopiere. Zlá viditeľnosť im vôbec neprekáža, orientujú sa totiž sluchom. Netopier (dobrovoľník so zaviazanými očami) sa vyberie na lov. Nočné motýle (ostatní hráči) pobiehajú okolo, bzučia a sem tam môžu netopiera potiahnuť za rukáv. Koho netopier chytí, stáva sa netopierom namiesto neho.

Observation
Put 6-8 products of nature (leaf, rock, flower…) on a mat or on the ground. Let the players watch all of them for 1 minute, then cover them. The task of the players is to find all objects within 10 minutes and put them on the mat, if possible, in the same order as they saw before.

Bat and the moths
In the evening and at night, bats go out hunting. They don’t mind the poor visibility, they orient themselves by the sense of hearing. The bat (one player with covered eyes) goes out hunting. The moths (other players) run around him, buzzing, sometimes they can pull his sleeve. Who has been caught, becomes the bat instead.

Potravný reťazec
Hráčov rozdelíme na tri skupiny. Člen každej skupiny dostane prúžok krepového papiera, ktorým sa označí. Takto farebne odlíšime tri články nášho reťazca – dážďovky, drozdy a kuny. Úlohou dážďoviek je uniknúť drozdom, pričom môžu vždy na 5 sekúnd zaliezť do úkrytu (kľuknúť si), ale potom musia pokračovať v hre. Drozdy chytajú dážďovky tak, aby unikli kunám. Kuny lovia drozdy, ale ak ich udrie človek (vedúci hry), strácajú život. Stanovíme koľko životov budú kuny mať. Cieľom hry je dosiahnuť kompletný reťazec, aby kuny ulovili drozdy, ktoré predtým chytili dážďovky. Na záver sa môžeme porozprávať o následkoch prerušenia reťazca.

Mravce
Mravce sa dohodli, že budú súťažiť kto skôr postaví mravenisko. Obe skupiny sú už skoro hotové, už im chýba iba jedna skala (konár). Tá skala je ale veľmi ťažká a mravenisko je ďaleko. Kto ho bude mať skôr postavené? Hráči (mravce) sa rozdelia do skupín. Každá skupina dostane jednu skalu. Prvý v skupine beží so skalou na čiaru (15m). Tam ju položí a uteká späť. Dotykom vyšle druhého zo skupiny, ktorý beží pre skalu a odovzdá ju tretiemu. Ten opäť beží so skalou na čiaru a tak až po posledného. Víťazí skupina, ktorej posledný člen najskôr dobehne.

Food chain
We divide the players into three groups. Every group member marks himself. By colour we distinguish three levels of the chain – earthworms, blackbirds and martens. Earthworms need to escape from blackbirds, they can hide (kneel) for 5 seconds, but then they have to continue playing. Blackbirds catch earthworms, while escaping from martens. Martens catch blackbirds, but if they are hit by a human (game leader), they lose their life. We decide how many lives they have. The goal of the game is to reach a complete food chain – martens catching blackbird, which have caught earthworms. In the end we can talk about consequences of incomplete food chain.

The ants
The ants have decided that they will compete who will built an anthill first. Both groups are almost done, they’re just missing one rock (branch). But the rock is very heavy and the anthill is far away. Who will be the first one to finish it? The ants (players) split into two groups. Each group gets one rock. The first one in the group runs with the rock to the line (15m). He leaves it there and runs back. After the contact, second player runs to the line, takes the rock and gives it to the third player. He runs again to the line, and like this until the last player. The group, whose last player finishes first, wins.

Hádanky
Tkám a snujem jemné nite a predsa ma nechcú v byte. Pomaličky lúkou lezie, na chrbáte dom si vezie. Na lúke si pyšne stál, mal korunu, nebol kráľ. Nožičku má bez topánky, klobúčik má no niet hlávky.

(pavúk, slimák, strom, hríb)
Riddles – Who am I?
I weave a fine fibres, but they do not want me in the house despite. I crawl slowly along the meadow and wear my house on my neck. I stand on a meadow or in the forest, I have a crown, but I am not a king. I have a leg, but without any shoe, I have a hat, but no head.

(spider, snail, tree, mushroom)