ZASTÁVKA ÔSMA – ČO PONÚKA OKOLIE


Severne od náučného chodníka sa nachádza prírodná rezervácia Baranovo. Je to malá, ale hodnotná lesná rezervácia na južnej strane Nízkych Tatier. Vyskytujú sa tu rozsiahle plochy polopôvodných a pôvodných porastov pralesovitého charakteru. Lesné porasty patria do 3. a 4. lesného vegetačného stupňa a sú tvorené najmä skupinami lesných typov lipová javorina (Tilieto-Aceretum vst), lipová bučina (Fagetum tiliosum), bučina (Fagetum pauper vst), a lipovo-dubová bučina (Querceto-Fagetum tiliosum).

Hodnota územia spočíva v bohatom zastúpení a premiešaní druhov panónskych a karpatských. Prírodná rezervácia a jej bezprostredné okolie umožňujú život vzácnym karpatským cicavcom - medveďovi hnedému (Ursus arctos) a rysovi ostrovidovi (Lynx lynx), vtákom i viacerým druhom motýľov a ostatného hmyzu.

Je to spôsobené tým, že sa na tomto území stretávajú a prelínajú dve základné stredoeurópske geografické zóny a to teplá panónska, dosahujúca tu svoju severnú hranicu rozšírenia a montánna chladnomilná, karpatského charakteru.

Východne od Jakuba sa môžete napojiť na susedný náučný chodník, ktorý Vás oboznámi sa zaujímavosťami Sásovskej doliny. Trinásť zastávok ponúka príležitosť oboznámiť sa s prírodou Sásovskej doliny, zaujímavými živočíchmi a rastlinami. Dozviete sa tiež o jaskyniach Sásovského krasu, ako aj o vzácnych archeologických nálezoch, ktoré tu boli zaznamenané.

Pre tých najvytrvalejších ponúkame možnosť pokračovať ďalším náučným chodníkom zo Sásovej na Šachtičku, prípadne až na Donovaly.

EIGHTH STOP - SURROUNDINGS


To the north of the educational trail, there is a nature reserve Baranovo. It is a small, but valuable forest reserve on the southern side of Low Tatras. There are vast areas of original primary forests. Forests belong to the third and fourth altitudinal vegetation zones and they are made by groups of forest types like Linden–maple forests (Tilieto-Aceretum vst), Linden–beech forests (Fagetum tiliosum), Limestone beech forests (Fagetum pauper vst) and Linden–oak beech forests (Querceto-Fagetum tiliosum).

Value of this area lies in rich biodiversity of Pannonian and Carpathian species. The nature reserve and its surroundings allows living of the rare Carpathian mammals – Brown bear (Ursus arctos) and Eurasian lynx (Lynx lynx), but also different kinds of birds, butterflies and insects.

It is due to intersection of two Central European geographic zones – warm Pannonian (at the north border of its spreading in this area) and cold Carpathian zone.

To the east of Jakub, there is another educational trail talking about places of interest in Sásová valley. Thirteen stops offer a chance to get to know the nature of Sásová valley and interesting flora and fauna. You will learn about the caves of Sásová karst, but also about rare archaeological finds, which have been found in the area.

For the most persistent tourist, there is an opportunity to continue by another educational trail from Sásová to Šachtička, or even to Donovaly.
NCH Jakub Z8
Pohľad na Baranovo / View on nature reserve Baranovo Foto: Juraj Galvánek
NCH Jakub Z8
NCH Jakub Z8
Mapka náučného chodníka s okolím / Map of the educational trail and surroundings Autor: Adalbert Mezei