Maloplošné chránené územia

Najzachovalejšie časti prírodných ekosystémov na území Národného parku sú vyhlásené za maloplošné chránené územia (ďalej MCHÚ) rôznych kategórií. Ich vyhlásením za MCHÚ je týmto lokalitám, vzhľadom na jestvujúcu legislatívu v štátnej ochrane prírody, poskytnutá najväčšia právna ochrana. Aj ďalšie územia s ekologicky stabilnými biotopmi sú po podrobných inventarizačných výskumoch pripravené na vyhlásenie za MCHÚ.
Územie maloplošných chránených území je v teréne vyznačené štandardným normovaným značením, ktoré vychádza z §52 zákona č.543/2002 Z.z. v znení §19 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.24/2003 k tomuto zákonu . Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi.

 

Prehľad vyhlásených MCHÚ. (Stav k 1.1.2017)


Kategória – Názov
Rok vyhlásenie – rozloha (ha) Okres
NPR Demänovská dolina 1973 – 836,88 L. Mikuláš
NPR Ďumbier 1973 – 2043,76 L. Mikuláš
NPR Hnilecká jelšina 1988 – 14,51 Brezno, Rožňava, Poprad
NPR Jánska dolina 1933 – 1694,52 L. Mikuláš
NPR Ohnište 1973 – 852,26 L. Mikuláš
NPR Pod Latiborskou hoľou 1964 – 161,2342 (akt.2007) Brezno
NPR Príboj 1895 – 10,0264 B. Bystrica
NPR Salatín 1982 – 1192,99 Ružomberok, L. Mikuláš
NPR Skalka 1997 – 2659,81 Brezno
NPR Turková 1965 – 107 (OP 30,95) L. Mikuláš
x x x
PR Baranovo 1993 – 15,83 B. Bystrica
PR Barania hlava 2006 – 13,405 B. Bystrica
PR Breznianska skalka 1981 – 11,85 Brezno
PR Horné lazy 1981 – 34,29 Brezno
PR Jelšie 1973 – 26,10 L. Mikuláš
PR Kozí chrbát 1993 – 37,43 Ružomberok
PR Mackov bok 1976 – 3,75 B. Bystrica
PR Mačková 1993 – 42,23 B. Bystrica
PR Martalúzka 1999 – 154,82 Brezno
PR Meandre Hrona 1980 – 103,8167 Brezno
PR Sliačske travertíny 1983 – 7,0162 Ružomberok
PR Štrosy 1999 – 94,79 B. Bystrica, Ružomberok
PR  Pohorelské  vrchovisko 1979 – 26,6166 Brezno
x x x
NPP Brankovský vodopád 1980 – 27,71 Ružomberok
NPP Bystrianska jaskyňa * 1972 – 0 (OP 93,71) Brezno
NPP Demänovské jaskyne * 1972 – 0 (OP 680,17) L. Mikuláš
NPP Stanišovská jaskyňa * 1972 – 0 (OP 219,23) L. Mikuláš
NPP Vrbické pleso 1975 – 0,73 (OP 24,71) L. Mikuláš
x x x
PP Ľupčiansky skalný hríb 1979 – 2,13 B. Bystrica
PP Mašiansky balvan 1965 – 0,056 (OP1,28) L. Mikuláš
PP Meandre Lúžňanky 1988 – 1,7426 Ružomberok
PP Moštenické travertíny 1981 – 1,7054 B. Bystrica
PP Strž – zrušené 1974 – 0,28 Ružomberok
PP Žiar – zrušené 1975 – 2,00 (OP 1,00) Ružomberok
x x x
CHA Bodický rybník 1952,1983 – 18,5703 L. Mikuláš
CHA Brezinky 2007 – 8,691 Brezno
CHA Brvnište 2006 – 74,7709 B. Bystrica
CHA Demänovská slatina 2012 – 1,6664 (OP 5,4359) L. Mikuláš
CHA Jakub 1999 – 12,7043 B. Bystrica
CHA Kopec 2008 – 3,764 B. Bystrica
CHA Revúca 2002 – 3,9055** Ružomberok
CHA Suchá dolina 2008 – 3,115 Brezno

* starostlivosť o tieto NPP je v kompetencii Správy slovenských jaskýň
** príslušná časť rozlohy na území OP NAPANT


Všetky uvedené informácie pochádzajú z rezervačných kníh maloplošných chránených území, ktoré sú uložené na Správe NP Nízke Tatry v Banskej Bystrici.

Uložiť