Názov: SALATÍN

Poloha: k.ú. Liptovská Štiavnica, Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča, vlastné územie NAPANT

Charakter biotopu: vápencový vrch s množstvom krasových foriem

Rok vyhlásenia: 1982

Výmera: 1192,99 hektárov

Kateg. ochrany: Národná prírodná rezervácia

Výnimočnosť: výskyt mnohých krasových foriem ako sú tiesňavy, priepasti, jaskyne, vyvieračky i ponory a skalné terasy, existencia rôznych, v extrémnych podmienkach jestvujúcich spoločenstiev

NPR Salatín
[Pozri na mape]
SALATÍN

    •  je mohutný vápencový vrch (1630 m. n. m.) s množstvom krasových foriem na svojom úpätí. Výmera :1192,99 ha. K. ú. : Liptovská Štiavnica, Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča. Výškové rozpätie 800 – 1630 m. n. m. Územie rezervácie je približne ohraničené vrcholmi Úplazy (1424), Malý Salatín (1444), Salatín (1630) a Magura (1334).

Geologicky je územie veľmi pestré, uplatňujú sa tu vápence a dolomity križnanského i chočského príkrovu i obalovej série Červenej Magury. Územie je veľmi zaujímavé i z geomorfologického hľadiska výskytom mnohých krasových foriem ako sú tiesňavy, priepasti, jaskyne, vyvieračky i ponory a skalné terasy.

Vápencové podložie sa prejavilo aj na charaktere pôd. Prevažujú typické rendziny, vo vyšších polohách hnedé lesné pôdy, v najvyšších surové pôdy typu rankrov.

Rozsiahly a členitý vápencovo-dolomitický komplex sa vyznačuje zaujímavou a pestrou vegetáciou. Nadväznosť na Veľkú Fatru a Chočské vrchy je dôvodom výskytu druhov lomikameň okrúhlolistý (Saxifraga rotundifolia), žerušnica trojlistá (Cardamine trifolia), alebo starček tôňomilný (Senecio umbrosus), ktoré sa vyskytujú výlučne tu, alebo v blízkom okolí. Salatín (1630 m) je tiež jediným miestom na Slovensku s výskytom lomikameňa pozmeneného (Saxifraga mutata).

Z hľadiska lesníckej typológie nachádzame na území skupiny lesných typov piateho až ôsmeho vegetačného stupňa, t. j. jedľové bučiny (Abieto – Fagetum), bukové javoriny (Fageto – Aceretum), jaseňové javoriny (Fraxineto – Aceretum), bukové jedliny (Fageto – Abietum) a iné.

Faunu reprezentujú najmä viaceré druhy vtáctva.

Územie je veľmi cenné z viacerých hľadísk. Pestrá geologická stavba umožnila vznik zaujímavých geomorfologických tvarov a podmienila existenciu rôznych, v extrémnych podmienkach jestvujúcich spoločenstiev.

Cez územie prechádza niekoľko turistických chodníkov.