Správa NP

Správa NAPANT je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). ŠOP SR je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.

Činnosť ŠOP SR sa v rámci ochrany prírody a krajiny člení na tieto úseky:
a) všeobecná a osobitná územná ochrana prírody a krajiny,
b) všeobecná a osobitná druhová ochrana živočíchov a rastlín,
c) osobitná druhová ochrana nerastov a skamenelín,
d) ochrana drevín,
e) environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,
f) monitoring a informatika,
g) dokumentácia.
Základnou úlohou Správy národného parku je priamy výkon ochrany prírody a krajiny v rámci stanovenej územnej pôsobnosti.

Zoznam základných a koncepčných úloh obsahuje plán hlavných úloh. Plán hlavných úloh Správy národného parku obsahuje zoznam a časový harmonogram týchto úloh s uvedením pracovníka zodpovedného za plnenie. Zostavuje ho riaditeľ príslušnej organizačnej jednotky v súlade s plánom hlavných úloh ŠOP SR.

Ekovýchova Lesníctvo Strážna služba